Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen LAAJA-ALAINEN TALOUS- JA KAUPPASOPIMUS (CETA) LIITE 2-A LIITE 2-A LIITE 2-B LIITE 4-A LIITE 4-A-1 LIITE 4-A-2 LIITE 5-A LIITE 5-B LIITE 5-C LIITE 5-D LIITE 5-E LISÄYS A LIITE 5-F LIITE 5-G LIITE 5-H LIITE 5-I LIITE 5-J LIITE 8-A LIITE 8-B LIITE 8-C LIITE 8-D LIITE 8-E LIITE 8-F LIITE 9-A LIITE 9-B LIITE 9-C LIITE 10-A LIITE 10-B LIITE 10-C LIITE 10-D LIITE 10-E LIITE 10-F LIITE 11-A LIITE 13-A LIITE 13-B LIITE 13-C LIITE 19-1 LIITE 19-2 LIITE 19-3 LIITE 19-4 LIITE 19-5 LIITE 19-6 LIITE 19-7 LIITE 19-8 LIITE 19-1 LIITE 19-2 LIITE 19-3 LIITE 19-4 LIITE 19-5 LIITE 19-6 LIITE 19-7 LIITE 19-8 LIITE 20-A LIITE 20-B LIITE 20-C LIITE 29-A LIITE 29-B LIITE 29-C LIITE 30-A LIITE 30-B LIITE 30-C LIITE 30-D Alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskeva pöytäkirja LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 5-A LIITE 6 LIITE 7 Pöytäkirja vaatimustenmukaisuuden arviointien...

 
FREE EXCERPT

14.1.2017    FI Euroopan unionin virallinen lehti L 11/23

KANADA,

sekä

EUROOPAN UNIONI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

ovat päättäneet:

EDELLEEN vahvistaa tiivistä taloussuhdettaan ja käyttää perustana 15 päivänä huhtikuuta 1994Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdystä Marrakeshin sopimuksesta ja muista monenvälisistä ja kahdenvälisistä yhteistyövälineistä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia;

LUODA laajemmat ja turvatut markkinat tavaroilleen ja palveluilleen vähentämällä kaupan ja sijoitusten esteitä tai poistamalla ne;

LAATIA selkeät, läpinäkyvät, ennakoitavat ja kumpaankin osapuolta hyödyttävät säännöt kaupalleen ja sijoituksilleen;

JA

VAHVISTAVAT UUDELLEEN vahvan sitoutumisensa demokratiaan ja perusoikeuksiin, sellaisina kuin ne on vahvistettu Pariisissa 10 päivänä joulukuuta 1948 tehdyssä Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, ja ovat samaa mieltä siitä, että joukkotuhoaseiden leviäminen aiheuttaa merkittävän uhan kansainväliselle turvallisuudelle;

TUNNUSTAVAT kansainvälisen turvallisuuden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen merkityksen kansainvälisen kaupan ja talousyhteistyön kehitykselle;

TUNNUSTAVAT, että tämän sopimuksen määräyksillä säilytetään osapuolten oikeus säännellä omaa aluettaan ja osapuolten joustavuus, kun ne pyrkivät saavuttamaan oikeutettuja poliittisia tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi kansanterveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön sekä yleiseen moraaliin ja kulttuurin monimuotoisuuden edistämiseen ja suojelemiseen;

VAHVISTAVAT sitoutumisensa Pariisissa 20 päivänä lokakuuta 2005 tehtyyn UNESCO:n yleissopimukseen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä ja tunnustavat, että valtioilla on oikeus pitää voimassa, kehittää ja panna täytäntöön kulttuuria koskevia toimintalinjoja, tukea kulttuuriteollisuuttaan kulttuuri-ilmaisujen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja suojella kulttuuri-identiteettiään myös käyttämällä sääntelytoimenpiteitä ja taloudellista tukea;

TUNNUSTAVAT, että tämän sopimuksen määräyksillä suojellaan sijoituksia ja sijoittajia niiden tekemien sijoitusten osalta ja että niillä on tarkoitus edistää kumpaakin osapuolta hyödyttävää yritystoimintaa heikentämättä osapuolten oikeuksia toteuttaa sääntelyä omalla alueellaan yleisen edun mukaisesti;

VAHVISTAVAT UUDELLEEN sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen ja kansainvälisen kaupan kehittämiseen tavalla, jolla edistetään kestävää kehitystä sen taloudellisessa, sosiaalisessa ja ympäristömerkityksessä;

ROHKAISEVAT alueellaan toimivia yrityksiä tai yrityksiä, jotka kuuluvat niiden oikeudenkäyttövaltaan, kunnioittamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia kansainvälisesti tunnustettuja ohjeita ja periaatteita, mukaan luettuina OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, ja noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan hyviä käytäntöjä;

PANEVAT tämän sopimuksen TÄYTÄNTÖÖN tavalla, joka on yhteensopiva niiden työ- ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon kanssa ja jolla parannetaan niiden työ- ja ympäristönsuojelun tasoa ja joka rakentuu osapuolten työ- ja ympäristökysymyksiä koskevien kansainvälisten sitoumusten varaan;

TUNNUSTAVAT, että innovaatioiden ja kaupan välillä on vahva yhteys, tunnustavat innovaatioiden merkityksen tulevalle talouskasvulle ja vahvistavat sitoutuneensa rohkaisemaan innovaatioalan ja siihen liittyvien tutkimuksen ja kehittämisen sekä tieteen ja teknologian alojen yhteistyön laajentamista ja edistämään tämän alan julkisen ja yksityisen sektorin tahojen osallistumista;

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

Jollei toisin määrätä, tässä sopimuksessa

  yleisesti sovellettavalla hallinnollisella päätöksellä tarkoitetaan hallinnollista päätöstä tai tulkintaa, jota sovelletaan kaikkiin henkilöihin ja tosiasiallisiin tilanteisiin, jotka yleisesti kuuluvat sen soveltamisalaan, ja jolla vahvistetaan toimintasääntö mutta johon eivät sisälly a) hallinnollisessa tai tuomioistuintyyppisessä menettelyssä annettu määritys tai päätös, jota sovelletaan toisen osapuolen tiettyyn henkilöön, tavaraan tai palveluun yksittäisessä tapauksessa; tai

b) päätös, jolla annetaan tiettyä toimea tai käytäntöä koskeva ratkaisu;

  maataloussopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 1A sisältyvää sopimusta maataloudesta;

  maataloustuotteella tarkoitetaan maataloussopimuksen liitteessä 1 lueteltua tuotetta;

  polkumyynnin vastaisella sopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 1A sisältyvää sopimusta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 VI artiklan soveltamisesta;

  CETA-yhteyspisteillä tarkoitetaan 26.5 artiklan (CETA-yhteyspisteet) nojalla perustettuja yhteyspisteitä;

  CETA-sekakomitealla tarkoitetaan 26.1 artiklan (CETA-sekakomitea) nojalla perustettua CETA-sekakomiteaa;

  CPC:llä tarkoitetaan väliaikaista yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, No77, CPC prov, 1991);

  kulttuuriteollisuudella tarkoitetaan henkilöitä, jotka toimivat seuraavissa: a) kirjojen, aikakauslehtien tai sanomalehtien julkaiseminen, jakelu tai myynti painetussa tai koneellisesti luettavassa muodossa, ei kuitenkaan kun edellä mainittujen painaminen tai ladonta on ainoa toiminta;

b) elokuva- tai videotallenteiden tuottaminen, jakelu, myynti tai esittäminen;

c) musiikkia koskevien ääni- tai videotallenteiden tuottaminen, jakelu, myynti tai esittäminen;

d) musiikin julkaiseminen, jakelu tai myynti painetussa tai koneellisesti luettavassa muodossa; tai

e) radioviestintä, jonka lähetykset on tarkoitettu yleisön suoraan vastaanotettaviksi, sekä kaikki radio-, televisio- ja kaapelilähetystoiminta sekä kaikki satelliittiohjelma- ja yleisradiopalvelut;

  tullilla tarkoitetaan tullia tai muuta maksua, jota sovelletaan tavaran tuonnissa tai sen yhteydessä, myös tuontiin sovellettavaa tai sen yhteydessä kannettavaa lisäveroa tai -maksua; tulliin eivät sisälly a) 2.3 artiklan (Kansallinen kohtelu) mukaista sisäistä veroa vastaava maksu;

b) toimenpide, jota sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen VI tai XIX artiklan, polkumyynnin vastaisen sopimuksen, tukisopimuksen, suojalausekesopimuksen tai riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 22 artiklan määräysten mukaisesti; tai

c) palkkio ja muu maksu, joka kannetaan GATT 1994 -sopimuksen VIII artiklan kanssa yhteensopivasti;

  tullausarvoa koskevalla sopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 1A sisältyvää sopimusta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 VII artiklan soveltamisesta;

  päivällä tarkoitetaan kalenteripäiviä, myös viikonloppuja ja vapaapäiviä;

  riitojen ratkaisemista koskevalla sopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 2 sisältyvää riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevaa sopimusta;

  yrityksellä tarkoitetaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa tai määräysvallassa olevaa yksikköä, myös yhtiötä, säätiötä, henkilöyhtiötä, yksityistä elinkeinon harjoittajaa, yhteisyritystä tai muuta yhdistystä;

  voimassa olevalla tai nykyisellä tarkoitetaan tämän sopimuksen voimaantullessa voimassa olevaa;

  GATS-sopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 1B sisältyvää palvelukaupan yleissopimusta;

  GATT 1994 -sopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 1A sisältyvää tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta 1994;

  osapuolen tavaralla tarkoitetaan GATT 1994 -sopimuksen määritelmän mukaisia kotimaisia tuotteita tai osapuolten sopimuksen mukaisia tavaroita, ja niihin kuuluvat kyseisen osapuolen alkuperätavarat;

  harmonoidulla järjestelmällä tarkoitetaan harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää, mukaan luettuina sen yleiset tulkintasäännöt, jaksokohtaiset huomautukset, lukukohtaiset huomautukset ja alanimikekohtaiset huomautukset;

  nimikkeellä tarkoitetaan harmonoidun järjestelmän nimikkeistön nelinumeroista koodia tai jonkin koodin neljää ensimmäistä numeroa;

  toimenpiteisiin kuuluvat osapuolen lait, asetukset, säännöt, menettelyt, päätökset, hallinnolliset toimet, vaatimukset, käytännöt tai muussa muodossa olevat toimenpiteet;

  kansalaisella tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on 1.2 artiklan määritelmän mukainen osapuolen kansalainen tai pysyvän oleskeluoikeuden saanut henkilö;

  alkuperätavaroilla tarkoitetaan alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyitä koskevassa pöytäkirjassa vahvistettujen sääntöjen vaatimusten täyttämistä;

  osapuolilla tarkoitetaan yhtäältä Euroopan unionia tai sen jäsenvaltioita taikka Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita niiden omilla, Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta johtuvilla toimivaltansa aloilla, jäljempänä ’EU-osapuoli’, sekä toisaalta Kanadaa;

  henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai yritystä;

  osapuolen henkilöllä tarkoitetaan osapuolen kansalaista tai yritystä;

  tullietuuskohtelulla tarkoitetaan tämän sopimuksen mukaisen tullin soveltamista alkuperätavaroihin tullien poistoluettelon mukaisesti;

  suojalausekesopimuksella tarkoitetaan WTO-sopimuksen liitteeseen 1A sisältyvää suojalausekkeita koskevaa sopimusta;

  terveys- ja kasvinsuojelutoimella tarkoitetaan terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen liitteessä A olevassa 1 kohdassa...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL