Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2000, eräitä ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuja dioksiinin saastuttamia sioista tai siipikarjasta peräisin olevia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 1999/788/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 490) (1)

 
FREE EXCERPT

FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti23. 2. 2000 L 50/25

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä helmikuuta 2000,

eräitä ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuja dioksiinin saastuttamia sioista tai siipikarjasta peräisin olevia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 1999/788/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 490)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/150/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jokaottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessäkaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänäjoulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksistayhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteidenkaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänäkesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (3),

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY, ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eräitä ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettujadioksiinin saastuttamia sioista tai siipikarjasta peräisinolevia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistä 3 päivänäjoulukuuta 1999 tehdyssä komission päätöksessä 1999/788/EY (4) säädettyjä rajoituksia ei sovelleta tuotteisiin,jos määritystulokset osoittavat, että ne eivät ole dioksiinin saastuttamia tai jos ne on saatu 20 päivän syyskuuta 1999 jälkeen teurastetuista eläimistä tai kyseisenpäivämäärän jälkeen munituista munista.

(2) Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiollevarmentaneensa määritysohjelman päätyttyä, että yksikään Belgian siipikarjatila ei ole dioksiinin tai PCB:nsaastuttama. Lisäksi kaikki ennen 20 päivää syyskuuta1999 munitut munat ja kaikki niistä johdetut tuotteeton tunnistettu, tutkittu ja määritetty asianmukaisesti.Tutkimusten tulokset ovat olleet negatiivisia vuoden1999 heinäkuusta alkaen. Lisäksi Belgian viranomaisetovat jatkaneet seurantaohjelmien soveltamista rehualalla.Näiden ohjelmien tulokset eivät ole osoittaneet PCB- jadioksiinisaastumista eräissä 2 päivän huhtikuuta 1999jälkeen tuotetuissa rehuaineissa ja rehuseoksissa. Sian-

lihan, siipikarjanlihan ja ennen 20 päivää syyskuuta1999 teurastetuista eläimistä johdettujen tuotteidenvarastojen tunnistamista ja tutkintaa ei ole vielä saatupäätökseen.

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL