Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 9.7.2019 – Ryanair DAC v. Passenger Rights SA (Asia C-519/19)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/7

Oikeudenkäyntikieli: puola

Sąd Okręgowy w Warszawie

Valittaja: Ryanair DAC

Vastapuoli: Passenger Rights SA

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) 2 artiklan b alakohtaa, 3 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohtaa sekä 6 artiklan l kohtaa ja tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (2) 25 artiklaa, siltä osin kuin on kyse tuomioistuimen toimivaltaa koskevan sopimuksen pätevyydestä, tulkittava siten, että myös lopullinen siirronsaaja, jolle kuluttaja on siirtänyt saatavan mutta joka ei itse ole kuluttaja, voi vedota siihen, että...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL