ETA:n sekakomitean päätökset, joiden osalta ETA-sopimuksen 103 artiklassa tarkoitetut valtiosäännössä asetetut vaatimukset on täytetty vuonna 2018, ja niihin liittyvät päätökset

 
FREE EXCERPT

3.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 332/6

ETA:n sekakomitean päätöksissä on maaliskuusta 2000 ilmoitettu alaviitteessä, riippuuko niiden voimaantulopäivä siitä, ovatko sopimuspuolet täyttäneet valtiosäännössä asetetut vaatimukset. Tällaisista vaatimuksista on ilmoitettu jäljempänä luetelluissa päätöksissä. Asianomaiset sopimuspuolet ovat sittemmin ilmoittaneet toisille sopimuspuolille saattaneensa sisäiset menettelynsä päätökseen. Taulukosta käyvät ilmi näiden päätösten voimaantulopäivät. Lisäksi eräät ETA:n sekakomitean päätökset voivat tulla voimaan vasta, kun edellä mainittuihin päätöksiin liittyvät valtiosäännössä asetetut vaatimukset on täytetty; myös ne luetellaan jäljempänä.

Päätöksen numero Hyväksymispäivä Julkaisuviite Sopimuksen osaksi otettu säädös Voimaantulopäivä 106/2015 30.4.2015 EUVL L 211, 4.8.2016, s. 62 ETA-täydennysosa N:o 42, 4.8.2016, s. 59 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/46/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/47/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista 1.9.2018 122/2016 3.6.2016 EUVL L 308, 23.11.2017, s. 27 ETA-täydennysosa N:o 76, 23.11.2017, s. 32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 1.9.2018 191/2016 23.9.2016 EUVL L 80, 22.3.2018, s. 34 ETA-täydennysosa N:o 19, 22.3.2018, s. 47 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68, annettu 21 päivänä tammikuuta 2016, sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä 1.9.2018 211/2016 28.10.2016 EUVL L 89, 5.4.2018, s. 14 ETA-täydennysosa N:o 22, 5.4.2018, s. 6 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta 1.9.2018 92/2017 5.5.2017 Julkaistaan myöhemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1901/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1902/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, lastenlääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 1901/2006 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta (Kodifioitu toisinto) Komission asetus (EU) N:o 488/2012, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla annettuihin myyntilupiin liittyvien tiettyjen velvoitteiden rikkomisesta johtuvista taloudellisista seuraamuksista annetun asetuksen (EY) N:o 658/2007 muuttamisesta 1.6.2018 94/2017 5.5.2017 Julkaistaan myöhemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta 1.1.2019 104/2017 13.6.2017 EUVL L 142, 7.6.2018, s. 1 ETA-täydennysosa N:o 37, 7.6.2018, s. 1 Komission asetus (EU) 2015/45, annettu 14 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL