ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 216/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2019/1625]

 
FREE EXCERPT

3.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 254/19

ETA: N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ETA-sopimus', ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perussiementen ja perussiemeniä aikaisempaa sukupolvea olevien jalostettujen siementen virallisesti valvottua viljelystarkastusta koskevan määräaikaisen kokeen järjestämisestä neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/340/EU muuttamisesta 3 päivänä heinäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1197 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Tämä päätös koskee kasvinsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Kasvinsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevassa I luvussa olevan 3.2 osan otsikon ”SÄÄDÖKSET, JOTKA EFTA-VALTIOIDEN JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN ON OTETTAVA AIHEELLISELLA TAVALLA HUOMIOON” alla olevaan 83 kohtaan (komission täytäntöönpanopäätös 2012/340/EU) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL