ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 220/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/1628]

 
FREE EXCERPT

3.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 254/25

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta 22 päivänä toukokuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/872 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54bb kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1235/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 R 0872: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/872, annettu 22 päivänä toukokuuta 2017 (EUVL L 134, 23.5.2017...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL