ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 223/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/1631]

 
FREE EXCERPT

3.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 254/29

ETA: N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien hakemusten ja pyyntöjen muodosta ja sisällöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti 6 päivänä tammikuuta 2017 komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/12 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 12a kohdan (komission asetus (EU) 2017/880) jälkeen kohta seuraavasti:

”12b. 32017 R 0012: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/12, annettu 6 päivänä tammikuuta 2017, jäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien hakemusten ja pyyntöjen muodosta ja sisällöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti (EUVL L 4, 7.1.2017, s. 1)”.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/12 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL