ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 231/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/1639]

 
FREE EXCERPT

3.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 254/42

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän vapaaehtoisen REDcert-järjestelmän hyväksymisestä 10 päivänä elokuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1462 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Osaksi ETA-sopimusta otetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/432/EU (2) voimassaolo päättyi 15 päivänä elokuuta 2017, minkä vuoksi viittaus siihen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Korvataan ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XVII luvun 6aj kohta (komission täytäntöönpanopäätös 2012/432/EU) seuraavasti:

”32017 D 1462: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1462, annettu 10 päivänä elokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän vapaaehtoisen REDcert-järjestelmän hyväksymisestä (EUVL L 208, 11.8.2017, s. 51)”.

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1462 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL