ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 250/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta [2019/1656]

 
FREE EXCERPT

3.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 254/73

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavien valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmien vastaavuudesta ja tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta Euroopan unionissa annetun päätöksen 2011/30/EU muuttamisesta 25 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1223 (1) olisi otettava osaksi ETA sopimusta.

(2) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XXII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XXII olevaan 10fd kohtaan (komission päätös 2011/30/EU) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32016 D 1223: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1223, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 201, 27.7.2016, s. 23)”.

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1223 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL