Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9498 – Sumitomo/TTA/JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 
FREE EXCERPT

20.9.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 316/1

Komissio päätti 29. elokuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

— komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä-...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL