Ilmoitus direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan mukaisesta pyynnöstä Hankintayksikön esittämä pyyntö

 
FREE EXCERPT

20.9.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 316/28

Komissio vastaanotti 8. huhtikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (1) 35 artiklan mukaisen pyynnön. Ensimmäinen pyynnön vastaanottamisen jälkeinen työpäivä oli 9. huhtikuuta 2019.

Pyyntö, jonka esittäjä on Lietuvos energija UAB, koskee sähkön tuotantoa ja tukkumyyntiä Liettuassa. Direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan mukaan ”Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 8–14 artiklassa tarkoitetun toiminnan suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka ovat esittäneet 35 artiklan mukaisen pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, on suoraan kilpailun kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu; tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteellisellä alueella.” Toimintaan suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi, joka voidaan tehdä direktiivin 2014/25/EU yhteydessä, ei vaikuta kilpailulainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen.

Komissio tekee...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL