Kanne 14.8.2019 – Klein v. komissio (asia T-562/19)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/18

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Kantaja: Christoph Klein (Großgmain, Itävalta) (edustaja: asianajaja H.- J. Ahlt)

Vastaaja: Euroopan komissio

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— toteaa, että Euroopan komissio on rikkonut perussopimuksia, koska se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin ja koska se ei ole tehnyt päätöstä direktiivin 93/42/ETY (1) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti Saksan 7.1.1998 vireille panemassa suojalausekemenettelyssä, joka koskee CE-merkittyä lääkinnällistä laitetta ”Inhaler Broncho-Air”,

— velvoittaa vastaajaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seitsemään kanneperusteeseen.

1) Ensimmäinen kanneperuste: Euroopan komissio rikkoo direktiivin 93/42/ETY 8 artiklan 2 kohtaa, koska se ei ole CE-merkittyä lääkinnällistä laitetta ”Inhaler Broncho-Air” koskevan suojalausekemenettelyn 7.1.1998 tapahtuneen vireillepanon jälkeen tehnyt mitään päätöstä, eikä sillä ole tältä osin ollut lainkaan harkintavaltaa.

2) Toinen kanneperuste: Koska Euroopan komissio on laiminlyönyt tehdä päätöksen (toimimattomuus), se on rikkonut SEUT 34 artiklaa ja loukannut oikeutta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen lääkinnällisen laitteen ”Inhaler Broncho-Air” osalta.

3) Kolmas kanneperuste: Koska Euroopan komissio on laiminlyönyt tehdä päätöksen, se on loukannut Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklaa, koska kantajalta on evätty mahdollisuus saattaa päätös tutkittavaksi laillisessa tuomioistuimessa ja käyttää siellä puolustautumisoikeuksiaan.

4) Neljäs kanneperuste: Euroopan komissio on rikkonut perusoikeuskirjan 41 artiklaa, koska tähän mennessä ei ole kuultu niitä, joita kansallinen kieltopäätös koskee, eikä mitään...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL