Kanne 30.7.2019 – Sharif v. neuvosto (asia T-540/19)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/9

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kantaja: Ammar Sharif (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat J.-P. Buyle ja L. Cloquet)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

— kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 17.5.2019 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/806 siltä osin kuin se koskee kantajaa

— kumoamaan Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 17.5.2019 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/798 siltä osin kuin se koskee kantajaa

— korvaamaan kantajalle asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1) Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu tosiseikkoja koskevaan ilmeiseen arviointivirheeseen. Kantaja katsoo, että neuvosto on tehnyt ilmeisen arviointivirheen perustellessaan häneen kohdistettuja toimenpiteitä sillä, että hänen väitetään olevan päätöksen 2013/255/YUTP 27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 28 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ”Syyriassa toimiva johtava liike-elämän edustaja”. Hän riitauttaa luokittelunsa ”johtavaksi liike-elämän edustajaksi” ja riidanalaisista toimista ilmenevän kumottavissa olevan olettaman yhteyksistään Syyrian hallintoon. Kantaja huomauttaa, ettei hänellä ole minkäänlaisia yhteyksiä Syyrian hallintoon. Lisäksi päätöksen 2013/255/YUTP...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL