Kanne 5.8.2019 – FV v. neuvosto (asia T-542/19)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/11

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kantaja: FV (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

— toteamaan, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on perusteltu, ja tämän seurauksena:

— kumoamaan [Y]:n nimittävänä viranomaisena 3.5.2019 tekemän päätöksen, jonka neuvoston johtava oikeudellinen neuvonantaja [X] antoi kantajalle tiedoksi 6.5.2019 ja jonka mukaan ”1. Kantaja, joka on syntynyt 25.3.1956 [luottamuksellinen] (1), ja on palkkaluokan AST 7 virkamies, asetetaan virkavapaalle yksikön edun vuoksi henkilöstösääntöjen 42 c artiklan nojalla ja hän voi vaatia mainitussa artiklassa tarkoitettuja taloudellisia etuja. 2. Tämä päätös tulee voimaan 31.12.2015.”

— velvoittamaan neuvoston maksamaan kantajalle korvauksena aineellisesta vahingosta ja uran vaarantumisesta 151 101,72 euroa, jota voidaan korottaa tai alentaa oikeudenkäynnin aikana,

— velvoittamaan neuvoston maksamaan kantajalle korvauksena henkisestä kärsimyksestä ja maineen vahingoittumisesta 70 000 euroa, jota voidaan korottaa tai alentaa oikeudenkäynnin aikana,

— joka tapauksessa velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

  1. Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 266 artiklan rikkomiseen ja unionin oikeuden perusperiaatteiden ja yleisten periaatteiden, mm. perusteltujen odotusten ja luottamuksensuojan periaatteen, hyvän hallinnon, vilpittömän mielen ja oikeusvarmuuden periaatteiden sekä suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen. Kantaja katsoo tässä yhteydessä, että nimittävä viranomainen ei ole selvästikään soveltanut ja tulkinnut asianmukaisesti edellä mainittuja säännöksiä ja periaatteita, koska se ei ole toteuttanut Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 14.12.2018 antaman kumoamistuomion FV v. neuvosto (T-750/16, EU:T:2018:972) edellyttämiä toimia. Se katsoo myös, että viimeksi mainittu on loukannut periaatetta, jonka mukaan hallinnon on tehtävä ratkaisu, joka ei ole suhteeton eli joka on tarpeen tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi, mikä tarkoittaa, että päätöksen sisältö ja muoto vastaavat tavoiteltua päämäärää. Lopuksi kantaja väittää, että hänen perusteltua luottamustaan siihen, että nimittävä viranomainen panee asianmukaisesti ja huolella edellä mainitun tuomion T-750/16...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL