Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Eu- roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavarai- suusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

    • This document is available in original version only for vLex customers

      View this document and try vLex for 7 days
    • TRY VLEX