Komission asetus (EY) N:o 404/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

 
FREE EXCERPT

60106 7..7

FI

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 404/2004,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisenalakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassatarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoidennoteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisönhintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioonyhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne jaerityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetuthinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisimyös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvättaloudelliset näkökohdat.

(3) Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaanlisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukienmyöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisistasäännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavallalaskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineitasisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettavatämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4) Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5) Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaanmuuttaa muuna aikana.

(6) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdanensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivatedellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujentuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7) Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maistaperäisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerintuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisönsokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvinkeinotekoiselta.

(8) Jotta vältettäisiin...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL