Valitus, jonka Stephan Fleig on tehnyt 2.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-492/17, Fleig v. EUH, 12.6.2019 antamasta tuomiosta (asia C-446/19 P)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/3

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Valittaja: Stephan Fleig (edustaja: asianajaja H. Tattenborn)

Muu osapuoli: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

— kumoaa kokonaisuudessaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 2.4.2019 asiassa T-492/17 antaman tuomion

— kumoaa Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) henkilöstöosaston johtajan viranomaisena, jolla on toimivalta tehdä sopimuksia palvelukseen ottamisesta, 19.9.2016 tekemän päätöksen irtisanoa valittajan toistaiseksi voimassa ollut sopimus 19.6.2017 lukien ja velvoittaa EUH:n korvaamaan valittajalle tämän lainvastaisesta irtisanomisesta aiheutunut henkinen kärsimys

— toissijaisesti kumoaa tuomion ja palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

— velvoittaa EUH:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Valittaja esittää valituksensa tueksi seuraavat kuusi perustetta:

Valittaja väittää ensiksi, että hänen oikeuttaan perusoikeuskirjan 47 artiklan toisessa kohdassa määrättyyn oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä asianosaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatetta on loukattu. Hänen vaatimustensa vastaisesti unionin yleinen tuomioistuin ei velvoittanut EUH:ta esittämään asian kannalta merkityksellisiä sähköposteja, mikä rajoitti huomattavasti hänen puolustautumismahdollisuuttaan.

Valittaja väittää toiseksi, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen hallinnolle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta koskevan periaatteen soveltamisessa. Unionin yleinen tuomioistuin ei ymmärtänyt, että EUH oli jo ennen valittajan palvelukseen ottamista koskevan sopimuksen irtisanomista myötävaikuttanut käyttäytymisellään valittajan psyykkisen sairauden pahenemiseen ja näin ollen heikentänyt tämän kykyä täyttää velvollisuutensa.

Valittaja moittii kolmanneksi unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä teki oikeudellisen virheen ottaessaan lähtökohdaksi sen, ettei ollut tarpeen näyttää toteen, oliko – ja missä määrin – valittaja terveydentilansa vuoksi estynyt täyttämästä virkamiesasemaansa...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL